Sứ mệnh của TABA Agritage là bảo tồn và phát triển nông nghiệp di sản Việt Nam:

  • Tiên phong mang đặc sản vùng miền tới mọi nhà
  • Lôi cuốn cộng đồng tới gần với văn hoá bản địa, địa phương để cộng đồng hiểu, trân trọng và hỗ trợ bảo tồn phát triển các giá trị bản địa
  • Kết nối và Truyền thông giá trị văn hoá độc đáo vùng miền

TABA Agritage mang tới Tây Bắc một tinh thần đổi mới, chuyển đổi trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Chúng tôi gọi đó là Tinh thần TABA